Shramik Janata Vikas Sanstha

Organisation Name: Shramik Janata Vikas Sanstha
Organisation Address: At. Post. Medha Tal. Jaoli Dist.Satara
Organisation Email: shramik13@gmail.com 
Concerned Person: Adinath Ombale
Address: At.post kedambe Tal.Jaoli. Dist. Satara
Phone: 9834893362
Email: atombale13@gmail.com